Zamestnávatelia majú podľa novej legislatívy povinnosť revíznej kontroly. Vyhláška revízie elektrických zariadení znie: “ Revíziou a následne revíznou správou (správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške) sa zisťuje a potvrdzuje stav posudzovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.Preto by malo byť pre každého zamestnávateľa samozrejmosťou, že pre svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zariadeniami je bezpečnosť takéhoto elektrospotrebiča a stroja na prvom mieste.

revízia

Zle nastavený či zle fungujúci stroj môže byť príčinou ujmy na majetku či dokonca zdraví zamestnanca. V neposlednom rade je revízia potrebná aj na správne fungovanie stroja z hľadiska kvality. Najmä pri ručných meradlách a elektrických strojoch na pracovisku je revízia veľmi citlivou a presnou záležitosťou. Revízna prehliadka začína návštevou revízneho technika, osobou ktorá môže vykonávať revíznu prehliadku alebo v niektorých prípadoch môže revíznu kontrolu urobiť aj samotný výrobca elektrického zariadenia. Všetky dáta namerané pre revíziu elektrických zariadení sa zaznamenávajú do systému, z ktorého je následne vypracovaná revízna správa.

revízia

Na základe revíznej správy sa ďalej určí či je zariadenie schopné ďalej pokračovať alebo je potrebná údržba. Samozrejmosťou je odborný prístup počas samotnej revíznej kontroly, ale aj po nej. Lehoty revíznych kontrolelektrických zariadení sa odlišujú na základe rôzneho typu stroja. Niektoré zariadenia si vyžadujú častejšie revíznekontroly niektoré menej časté. Digital Interkogic je expert na revízie elektrických zariadení, ktoré máte na svojom pracovisku. Neváhajte navštíviť odborníkov na revízne kontroly a majte stále svoje zariadenie pod kontrolou.